Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym (na semestr letni).

Warunki przyjęcia na studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia (magisterskie) jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I lub II stopnia) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
  • Udogodnienie dla rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (związane z epidemią):
   Na studia II stopnia rozpoczynające się w r.a. 2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów (zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów). Osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, musi przedłożyć ten dyplom w GSW, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
 3. Suplement do dyplomu
  • Wraz z dyplomem należy dostarczyć kserokopię suplementu do dyplomu, oryginał do wglądu (nie dotyczy absolwentów Gdańskiej Szkoły Wyższej).
 4. Dwa zdjęcia
  • Należy dostarczyć dwa jednakowe, kolorowe, aktualne zdjęcia (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Jedno ze zdjęć wykorzystamy w indeksie, drugie dołączymy do ankiety.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
 5. Legitymacja studencka
  • Jeżeli chcesz otrzymać legitymację studencką, należy wpłacić wraz z wpisowym dodatkowo 22 zł oraz dostarczyć kolejne zdjęcie w wersji elektronicznej.
  • Do legitymacji studenckiej (elektronicznej) należy dostarczyć aktualne zdjęcie, kolorowe, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymagania – patrz pkt 4 wyżej), o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi). Zalecamy dostarczanie plików PNG (zmiany plików graficznych można dokonać w windowsowym programie Paint: wczytać plik np. JPG, zapisać jako PNG).
  • Tegoroczni kandydaci na studia proszeni są o nadsyłanie fotografii mailem na adres: legitymacje@gsw.gda.pl.
  • Informacje dotyczące legitymacji studenckich dostępne są na stronie: https://gsw.gda.pl/legitymacje.
  • Studenci będą dostarczali fotografie poprzez system elektroniczny GSW – zostanie on wkrótce uruchomiony.
 6. Ankieta osobowa (do pobrania na dole strony jako plik PDF)
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony), z tym że samej klauzuli RODO nie dostarczamy.
 7. Wpłata wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego oraz dowód wpłaty 22 zł za legitymację studencką (jeżeli chcesz ją otrzymać).
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF).
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką.

 

 1. Kształcenie na odległość (e-learning) – jeżeli dotyczy
  • Jeżeli chcesz studiować w trybie kształcenia na odległość należy złożyć wniosek, do pobrania na dole strony jako plik PDF (dostępny również w Biurze Rekrutacji lub dziekanacie).

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać po inauguracji roku akademickiego:

 1. Ślubowanie
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia (czesnego)
  • Opłaty są znane studentowi i niezmienne w trakcie trwania studiów.
  • Wykaz opłat umieszczony jest (oddzielnie dla każdego cyklu studiów) w Biuletynie Informacji Publicznej GSW.
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia (umowy zawarte z dotychczasowymi studentami pozostają w mocy).

Dodatkowe informacje

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Studia II stopnia trwają 3 lub 4 semestry. Kończą się one egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra. Dyplom studiów drugiego stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni (posiadającej odpowiednie pozwolenie) na studiach wyższych trzeciego stopnia (tzw. studiach doktoranckich) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

Uchwała Senatu GSW ws. rekrutacji

Corocznie przyjmowana uchwała Senatu GSW w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia, wydawana na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w menu "Rekrutacja na studia".

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie