Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym (na semestr letni).

Warunki przyjęcia na studia I stopnia

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty. Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Świadectwo dojrzałości
  • Należy dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Dwie fotografie
  • Należy dostarczyć dwie jednakowe, aktualne fotografie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Jedno ze zdjęć wykorzystamy w indeksie, drugie dołączymy do ankiety.
 4. Legitymacja studencka
  • Jeżeli chcesz otrzymać legitymację studencką, należy wpłacić wraz z wpisowym dodatkowo 22 zł oraz dostarczyć kolejną fotografię w wersji elektronicznej.
  • Do legitymacji studenckiej (elektronicznej) należy dostarczyć aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, kolorową, o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi). Zalecamy dostarczanie plików PNG (zmiany plików graficznych można dokonać w windowsowym programie Paint: wczytać plik np. JPG, zapisać jako PNG).
  • Tegoroczni (2019) kandydaci na studia proszeni są o nadsyłanie fotografii mailem na adres: legitymacje@gsw.gda.pl.
  • Studenci będą dostarczali fotografie poprzez system elektroniczny GSW – zostanie on uruchomiony na początku roku akademickiego 2019/2020.
 5. Ankieta osobowa (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
 6. RODO
  • Należy dostarczyć podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Klauzula ta dołączona jest do ankiety na studia w tym samym pliku PDF.
 7. Wpłata wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego oraz dowód wpłaty 22 zł za legitymację studencką (jeżeli chcesz ją otrzymać).
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF).
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką.

 

 1. Nauczanie na odległość (e-learning) – jeżeli dotyczy
  • Jeżeli chcesz studiować w trybie nauczania na odległość należy złożyć wniosek (dostępny w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony jako plik PDF: "Wniosek o e-studia").

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać po inauguracji roku akademickiego:

 1. Ślubowanie
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia (czesnego)
  • Opłaty są znane studentowi i niezmienne w trakcie trwania studiów.
  • Wykaz opłat umieszczony jest (oddzielnie dla każdego cyklu studiów) w Biuletynie Informacji Publicznej GSW (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2019 r.).
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia (umowy zawarte z dotychczasowymi studentami pozostają w mocy).

Dodatkowe informacje

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Studia I stopnia trwają 6 (licencjackie) lub 7 semestrów (inżynierskie), w tym studenckie praktyki zawodowe. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów). Dyplom studiów pierwszego stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych drugiego stopnia (magisterskich) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, zaś na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach: administracja oraz zarządzanie i inżynierii produkcji.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy wpisywać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy wpisywać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.
  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie