Noty biograficzne wybranych autorów

Nota biograficzna

Mirosław Borkowski. Doktor nauk prawnych (ORCID 0000-0001-5456-7377)

Pracownik dydaktyczno-naukowy Gdańskiej Szkoły Wyższej, praktyk, ekspert. Współpracuje z kilkoma trójmiejskimi uczelniami, w których poza pracą ze studentami pełni(ł) różne funkcje administracyjne (między innymi Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Kierownika Katedry, Koordynatora Studiów Podyplomowych).

Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka i ochrony własności intelektualnej. Podstawowym obszarem badawczym jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne człowieka obejmujące tradycyjny podział między innymi na: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne czy prawa pacjenta, rozszerzony o nowe gałęzie prawa, takie jak: prawo żywnościowe czy prawo kosmetyczne.

Inicjator i organizator programu naukowego "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka", realizowanego przez Gdańską Szkołę Wyższą, w ramach którego organizowane są konferencje naukowe dotyczące między innymi administracyjno-prawnych aspektów zdrowia ludzkiego.

Organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych: krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych. Prowadził wykłady i zajęcia ze studentami KGTU w Kaliningradzie.

Jest członkiem między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Od ponad 20 lat jest właścicielem: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR", wpisanej do: (*) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (*) rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. II uzupełn. i uaktualn., Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-52-8.
 2. Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-64-1.
 3. Prawo kosmetyczne, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-03-9.
Karpiński Adam Jan - fotografia

Nota biograficzna

Adam Jan Karpiński (ORCID 0000-0002-6605-9115). Urodzony 26 maja 1949 roku w Strzelinie, woj. wrocławskie. W 1979 roku ukończył Wydział Pedagogiczny Wojskowej Akademii Politycznej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, później Akademii Marynarki Wojennej, zajmując kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta i docenta w Zakładzie Filozofii. W 1985 roku obronił dysertację doktorską, zaś w 1990 roku zdał kolokwium habilitacyjne, broniąc rozprawy: Próba rekonstrukcji Marksowskiej teorii kultury.

Za najważniejszych swoich mistrzów i pedagogów uważa: prof. Mirosława Nowaczyka, prof. Andrzeja Nowickiego, prof. Stanisława Kozyra-Kowalskiego, prof. Władysława Pałubickiego, prof. Józefa Borgosza.

Jest filozofem i socjologiem. W pracy naukowej, skoncentrowanej wokół ontologii bytu społecznego, weryfikuje hipotezę o wyczerpaniu się dotychczasowego, ideologicznie obowiązującego, podmiotowo-przedmiotowego paradygmatu naukowego. Dostrzegalnym jego skutkiem jest powszechnie konstatowany kryzys kultury współczesnej. Zaistniały realne warunki dla myślenia o świecie i działania podmiotowo-podmiotowego. Wymaga to jednak filozoficznego wysiłku współczesnego człowieka ukierunkowanego na tworzenie nowej filozofii, radykalnie odmiennej od istniejącej filozofii zachodnioeuropejskiej. Postulat ten realizuje w postaci tworzonej przez siebie sofiologii, która może być filozofią przyszłości.

Temu podporządkowane są studia nad klasyczną filozofią niemiecką, filozofią społeczną, filozofią polską oraz rosyjską. Tę ostatnią wykorzystuje dla formułowania współczesnej idei słowiańskiej, którą uważa za niezbędną w urzeczywistnianiu na Ziemi zasady antropicznej.

Był współwydawcą i członkiem Rady Programowej pierwszych numerów Miscellanea. Anthropologica et Sociologica. Zainicjował utworzenie, i jako redaktor naukowy wydał pierwszy numer Słupskich Studiów Filozoficznych. Pracuje w Stowarzyszeniu Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku. Od dłuższego czasu jest we władzach różnych międzynarodowych stowarzyszeń słowiańskich.

Poza monografiami i podręcznikami akademickimi opublikował wiele artykułów naukowych w kraju i za granicą.

Monografie i podręczniki akademickie

 1. Zarys historii filozofii (1997)
 2. Wstęp do socjologii (2000)
 3. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych (2000)
 4. O kryzysie kultury współczesnej uwag kilka (2000)
 5. Kryzys kultury współczesnej (2003)
 6. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych, wyrazów obcych i wyrażeń powszechnie stosowanych (2005), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-02-1
 7. Wstęp do socjologii krytycznej (2006), Wydawnictwo GSW, ISBN 83-89762-07-2
 8. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego (2010, wyd. II uzup. 2013), Wydawnictwo GSW, 2010: ISBN 978-83-89762-30-6, 2013: ISBN 978-83-89762-48-1
 9. Wstęp do nauk o mądrości. Część pierwsza (2015), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-65-8

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Najważniejszy dorobek naukowy - artykuły

W zakresie prawa gospodarowania odpadami opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły:

 1. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011)
 2. Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011)
 3. Wpływ "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011)
 4. Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012)
 5. Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014)
 6. Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015)
 7. Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015)
 8. Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016)
 9. Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017)
 10. System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017)
 11. Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018)

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6
Kusto Zdzisław - fotografia

Nota biograficzna

Zdzisław Kusto. Energetyk. Nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, od 2008 roku w Gdańskiej Szkole Wyższej. Studia ukończył w zakresie Elektrowni i Gospodarki Energetycznej. Miejsca pracy zawodowej: Wydział Elektryczny (później Wydział Elektrotechniki i Automatyki) w Politechnice Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa. Staże zawodowe odbył w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, w Okręgowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy oraz w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Radiolokacyjnych w Jeleniej Górze. Prowadził kilka edycji studium podyplomowego w zakresie budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych, a także kilka edycji studium podyplomowego w zakresie audytingu energetycznego. Specjalizował się w zagadnieniach efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym źródeł energii odnawialnej (słońce, wiatr, biogaz, biomasa, pompy ciepła, geotermia). Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu elektroenergetyki, energetyki konwencjonalnej, niekonwencjonalnych źródeł energii oraz ekonomii energetyki. Współautor książki o życiu studenckim w Politechnice Gdańskiej, autor monografii o ekonomicznej efektywności pomp ciepła oraz autor i współautor ponad 130 publikacji i opracowań naukowo-technicznych.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Zdzisław Kusto, Współpraca pomp ciepła ze źródłem konwencjonalnym. Algorytmy obliczania bilansu energetycznego i efektywności ekonomicznej, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-89762-26-9.
 2. W przygotowaniu redakcyjnym jest monografia: Gospodarka i systemy energetyczne, wydanie elektroniczne (PDF).
Milian Lech - fotografia

Nota biograficzna

Lech Milian. Urodził się w 1932 r. w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Obecnie nauczyciel akademicki w Gdańskiej Szkole Wyższej, członek Senatu GSW.

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki

 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)
 9. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 10. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 11. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 12. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Pałgan Ryszard - fotografia

Nota biograficzna

Ryszard Pałgan. Doktor ekonomii w zakresie handlu zagranicznego i marketingu w Instytucie Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny w Gdańskiej Szkole Wyższej. Prowadził zajęcia z przedmiotów jak: negocjacje w biznesie, problemy komunikacji interpersonalnej czy marketing i badania marketingowe. Specjalizuje się w tematyce marketingu, kontaktów handlowych, negocjacji w biznesie, technik sprzedaży oraz organizacji i techniki handlu zagranicznego. Współpracuje z instytucjami doradczo-szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia dotyczące organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, negocjacji i technik sprzedaży oraz reklamy. Pracował w firmach eksportowych w kraju i za granicą w działach nawiązywania kontaktów handlowych. Jest współautorem ekspertyz dla potrzeb praktyki handlowej.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. CRM. Relacje z klientem – kształtowanie i zarządzanie. Z przykładami, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-34-4.
 2. Natura negocjacji handlowych, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-39-9.
 3. Sprzedaż bezpośrednia. Style i techniki, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-60-3.
Fotografia: Pawłowski Maciej

Nota biograficzna

Maciej Pawłowski. Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 10 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wydanie cyfrowe (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1
 3. Maciej Pawłowski, Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. cyfrowe (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8