I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia licencjackie, Studia w Gdańsku

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NAUCZYSZ SIĘ: organizować czas wolny dzieciom i młodzieży z wykorzystaniem poznanych zasad metodyki i dydaktyki / stosować różne formy wsparcia wychowawczego.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach działających na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego min. szkole w zawodzie pedagoga szkolnego, w świetlicach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • Podstawy prawne opieki
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
 • Poradnictwo rodzinne
 • Podstawy prawne i metodyka pracy pedagoga
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Podstawy gerontologii

NAUCZYSZ SIĘ: prowadzić zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w klasach 0-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji: literackiej i językowej oraz matematycznej, środowiskowej, muzycznej oraz plastycznej / organizować gry i zabawy / wdrażać i promować zachowania prozdrowotne i ekologiczne / pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / przeprowadzać ewaluację procesu dydaktycznego.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: przedszkolach, świetlicach, klasach I-III szkoły podstawowej.

NAUCZYSZ SIĘ: stosować nowoczesną wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii człowieka, uwarunkowań funkcjonowania rodziny / wykorzystywać w praktyce umiejętności wychowawcze i interpersonalne / różnych metod terapii / wdrażać działania profilaktyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne / prowadzić poradnictwo, konsultacje i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: szkole jako pedagog prowadzić terapię pedagogiczną, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradnictwa dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Umiejętności

treść w trakcie uzupełniania...

Możesz pracować w:

treść w trakcie uzupełniania...

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • BHP z elementami ergonomii
 • Antropologia kultury
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Podstawy psychologii
 • Wstęp do socjologii
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Elementy filozofii społecznej
 • Socjologia wychowania
 • Etyka
 • Psychologia rozwoju i osobowości człowieka
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metody badań pedagogicznych
 • Historia wychowania
 • Ochrona własności intelektualnej

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku pedagogika.
Uwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr.
Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

Studia stacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
420 zł x 5
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.000 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
360 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
320 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.700 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
320 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
270 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.600 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Informatory, ulotki dla kandydatów

Zachęcamy do pobrania następujące dokumenty:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Ankiety dla kandydatów na studia wyższe oraz na studia podyplomowe
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

W nazwach plików w nawiasach podano wersję dokumentu (rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta).
Do odczytu plików PDF służy darmowe oprogramowanie, np. do pobrania pod linkiem: https://get.adobe.com/pl/reader/.

  Logotypy GSW do pobrania