GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 21.07.2017

Znajdujesz sie w:

data dodania:
10.02.2017,
dodał:
tm

Drukuj Socjologia bezpieczeństwa


1. Cel studiów [tutaj].
2. Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres [tutaj].
3. Zakres tematyczny [tutaj].
4. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
5. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy [tutaj].
6. Kiedy odbywać się będą zajęcia? Czas trwania [tutaj].
7. Kadra dydaktyczna [tutaj].
8. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres [tutaj].
9. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
10. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
11. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
12. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [tutaj].Studia podyplomowe 2-semestralne.


Cel studiów

Celem naszych studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i przedstawienie podstawowych problemów związanych z socjologicznymi aspektami bezpieczeństwa, a w szczególności rozumienia socjologicznych aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i mechanizmów leżących u podstaw zachowań związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i przywracaniem bezpieczeństwa, rozwiązywania konfliktów w różnych grupach – m.in. wśród młodzieży, osób wykluczonych społecznie, migrantów.

Współczesny świat, zmieniające się warunki geopolityczne i gospodarcze powodują wzrost zagrożenia. Nasze najbliższe otoczenie w każdej chwili może zmienić w środowisko, w którym będziemy czuli pewien dyskomfort, będziemy odczuwali zagrożenie.

Charakterystyka absolwenta – czyli dlaczego warto studiować ten zakres

Absolwent studiów ma umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk socjologicznych, nauk o prawie i administracji oraz umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany zarówno do pracy urzędniczej w różnych rodzajach jednostek organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i w pracy „terenowej”, w bezpośrednim kontakcie z osobami stwarzającymi zagrożenie. Nabyta wiedza pozwoli również na pełnienie funkcji kierowniczych.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do socjologii bezpieczeństwa
 2. Teorie zachowań społecznych
 3. Zmiana, postęp, rozwój i regres społeczny
 4. Społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo sieci
 5. Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa
 6. Podstawowe teorie osobowości
 7. Psychologia władzy i przywództwa w grupie
 8. Dynamika procesów grupowych w świetle teorii psychologicznych
 9. Postawy i zachowania, uprzedzenia i stereotypy
 10. Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej
 11. Podstawy socjologii prawa
 12. Prawno-administracyjne zasady funkcjonowania organów ochrony prawnej
 13. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; (wymagania – zob. tuFotografia o wymiarach 35x45 mm musi być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, wykonana na jasnym tle. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może posiadać fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. W takim przypadku należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.);
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy

Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim).

Kiedy odbywać się będą zajęcia? Czas trwania

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, co ułatwia pogodzenie studiów z praca zawodową. Zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Liczba godzin 220, w tym zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzi wyjątkowo dobrane grono wykładowców – są wśród nich praktycy z wieloletnim stażem, specjaliści – wszyscy mający również doświadczenie w pracy edukacyjnej. Ich zaangażowanie i poświęcony czas widać w osiągnięciach słuchaczy, którzy bez problemów przyswajają nowe wiadomości.

Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania aby zakończyć dany zakres

Warunkiem ukończenia studiów jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej i obrona w formie egzaminu końcowego.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 2 semestry
3.200 zł 1.600 zł 330 zł


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Telefony E-mail Miejsce Adres
58 305 01 83
58 305 08 12 w.46
58 305 08 89 w.46
58 305 99 71 w.46
58 305 01 69 w.46
696 210 330
rekrutacja(at)gsw.gda.pl pokój 110 80-875 Gdańsk
ul. Biskupia 24B
Rekrutacja odbywa się w następujących godzinach:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 10.00 - 18.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00

Uwagi dodatkowe:

Do siedziby uczelni jest następujący dojazd:

 1. samochodem: 1) od strony al. Armii Krajowej (skrzyżowanie z ul. 3 Maja): wjazd w ulicę Biskupią; 2) od strony zbiegu ulic Kartuskiej i Nowe Ogrody: przez ulice Pohulanka – Na Stoku – Biskupia; 3) od strony Traktu św. Wojciecha: przez ulice Zaroślak – Na Stoku – Biskupia (uwaga, brak możliwości skrętu w Zaroślak z Traktu św. Wojciecha od strony Pruszcza Gd.);
 2. środkami komunikacji miejskiej: tramwajem linii 2, 4, 6, 7, 11 – przystanek „Pohulanka” lub „Węzeł Groddecka”; tramwajem linii 3, 8, 9 – przystanek „Okopowa”; pociągiem SKM – przystanek „Gdańsk Śródmieście”.

Mapa dojazdu

wkrótce

Ankiety

Ankieta i inne materiały informacyjne dla kandydatów na studia podyplomowe dostępne są do pobrania pod linkiem: http://gsw.gda.pl/artykul/materialy-do-pobrania-dla-kandydatow/

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu do Gdańskiej Szkoły Wyższej. Kliknij, aby powiększyć i wyznaczyć drogę dojazdu.