GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
02.04.2015,
dodał:
tm

Drukuj Psychopedagogika z terapią pedagogiczną

studia: 6-semestralne licencjackie na kierunku: pedagogika
zobacz również poniżej: przedmioty | sylwetka absolwenta


Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie pedagogiki i psychologii, w szczególności związanej z zagadnieniami dotyczącymi emocji, procesów poznawczych, uwarunkowaniami funkcjonowania rodziny, a także nabycie praktycznych umiejętności wychowawczych i interpersonalnych. Absolwent uzyska kompetencje umożliwiające podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
Absolwent zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

do góry

Programy nauczania i plany studiów

Gdańska Szkoła Wyższa na kierunku "pedagogika" i specjalności "psychopedagogika z terapią pedagogiczną" realizuje autorskie programy nauczania i plany studiów, gwarantujące pełną realizację treści kształcenia określonych w standardach nauczania, wprowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany studiów GSW umożliwiają wyrażanie osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). ECTS powstawał w latach 1989-1995 jako system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus (następnie Erasmus/Sokrates), utworzonego przez Wspólnotę Europejską. Do dziś rozpowszechniony w ponad 30 krajach, stanowi system nie tylko przenoszenia osiągnięć studentów, ale i ich akumulacji*.

* opracowano na podst. T. Saryusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Warszawa 2004

do góry

Wybrane przedmioty dla kierunku

Są to przykładowe przedmioty dla wymienionego kierunku, niezmienne dla każdej specjalności na tym kierunku. W zależności od wybranej specjalności dodaje się przedmioty specjalnościowe (w tym uzupełniające). Przykłady przed­miotów specjalnościowych i uzupełniających podano niżej.
Zobacz niżej przedmioty dla wybranej specjalności: zobacz tutaj

   
Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe
Technologia informacyjna Wprowadzenie do filozofii Historia myśli pedagogicznej
Język obcy Podstawy psychologii Teoretyczne podstawy wychowania
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wstęp do socjologii Teoretyczne podstawy kształcenia
BHP z elementami ergonomii Pojęcia i systemy pedagogiczne Pedagogika społeczna
Antropologia kultury Elementy filozofii społecznej Podstawy dydaktyki ogólnej
  Socjologia wychowania Metody badań pedagogicznych
  Etyka Historia wychowania
  Psychologia rozwoju i osobowości człowieka Ochrona własności intelektualnej

Wybrane przedmioty dla specjalności

 
Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające
Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
Negocjacje i mediacje
Psychologia osobowości
Psychoprofilaktyka rodziny
Wybrane problemy patologii społecznej
Poradnictwo pedagogiczne
Podstawy psychoterapii
Diagnoza psychologiczna
Wprowadzenie do logopedii
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Praca z rodziną dziecka i środowiskiem lokalnym
Trening umiejętności wychowaw. i komunik.

do góry

 

Sylwetka absolwenta

Perspektywy zawodowe absolwenta studiów na kierunku "pedagogika" i specjalności "psychopedagogika z terapią pedagogiczną" jako nauczyciel pedagog (pedagog szkolny) w:

  • przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych;
  • placówkach wychowania pozaszkolnego;
  • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
  • domach dziecka oraz
  • jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2