GSW magisterskie inżynierskie licencjackie

GWSA na Facebooku

ostatnia aktualizacja: 14.08.2019

Znajdujesz sie w:

data dodania:
25.07.2017,
dodał:
tm

Drukuj Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych


1. Opis studiów [tutaj].
2. Ramowy program studiów [tutaj].
3. Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne [tutaj].
4. Opłata za studia podyplomowe [tutaj].
5. Rachunek bankowy GSW [tutaj].
6. Gdzie i jak się zapisać [tutaj].
7. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe [LINK].Studia podyplomowe 2-semestralne.


Opis studiów

Studia te przygotowane zostały z myślą o osobach zainteresowanych praktycznym aspektem innowacyjności i wdrażania inwestycji, to jest pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego na projekty inwestycyjne, innowacyjne, badawczo-rozwojowe (B+R), szkoleniowe i społeczne. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów rozwojowych, działów inwestycji i działów finansowych dużych organizacji, przedstawicieli sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących lub planujących realizację projektów finansowanych ze środków dotacyjnych lub pożyczkowych, członków i kadry zarządzającej organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych tematyką finansowania działań rozwojowych, pracowników sektora nauki zaangażowanych w tematykę komercjalizacji wiedzy oraz w działania B+R, przedstawicieli firm doradczych oraz osób indywidualnych zainteresowanych tematyką dotacji w nowym okresie programowania.

Absolwent studiów wie czym jest innowacyjność, zna zarówno zwrotne jak i bezzwrotne źródła finansowania inwestycji i innowacji, potrafi wyszukać źródła kapitału dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego projektu. Zna podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem zarówno źródeł dotacyjnych jak i inwestorów kapitałowych, publicznych i prywatnych. Absolwent potrafi przygotować analizę finansową projektu, biznesplan lub studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny pod katem wybranego źródła finansowania. Osoba kończąca studia wie jak zarządzać prostym projektem, potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia Project Management-u.

Studia podyplomowe prowadzone pod patronatem TRIGONUM [link do strony www], istniejącego od 2006 roku zespołu konsultantów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Ramowy program studiów

Czym jest inwestycja a czym innowacja? wykład
Przegląd źródeł finansowania inwestycji i innowacji. wykład
Źródła i sposoby pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne i innowacje w perspektywie finansowej 2014-2020. wykład
Horyzont 2020 jako narzędzie wspierania innowacyjności oraz współpracy pomiędzy biznesem a nauką. wykład
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków NCBiR oraz innych źródeł krajowych. wykład
Unijne programy ponadregionalne typu INTERREG, COSME, Creative Europe. wykład
Zielone inwestycje – finansowanie działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. wykład
Finansowanie dotacyjne projektów „miękkich” – szkoleniowych, promocyjnych i społecznych. wykład
Jak pozyskać środki na rozpoczęcie i rozwój biznesu – finasowanie dotacyjne i kapitałowe przedsiębiorstw typu „start-up” i „spin off”. wykład
Finansowe instrumenty wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. wykład
„Crowdfunding” czyli finansowanie społecznościowe. wykład
Venture Capital, Fundusze Poręczeniowe i Pożyczkowe jako źródła pozyskiwania funduszy. wykład
Bankowe źródła finansowania rozwoju działalności MŚP (kredyty i leasing). wykład
Emisja akcji i obligacji, wejście na New Connect, jako alternatywne metody pozyskiwania kapitału. wykład
Tworzenie biznes planów oraz studium wykonywalności. ćwiczenia
Podstawy analizy finansowej. ćwiczenia
Wycena wartości przedsiębiorstwa, projektu i produktu. ćwiczenia
Wprowadzenie do zarządzania projektem. wykład
Planowanie i zarządzanie projektem – narzędzia i techniki planistyczne i zarządcze. ćwiczenia
Zasady realizacji i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS. wykład
Pomoc publiczna – aspekty praktyczne. wykład
Jak dobrze „sprzedać się” inwestorowi i donatorowi – wykorzystywanie nowych technik prezentacyjnych w ekspozycji projektu i produktu. ćwiczenia
Seminarium dyplomowe i egzamin.  
RAZEM 180 godzinInformacje dodatkowe:

 • Studia realizowane są we współpracy z Trigonum, uznaną firmą konsultingową zajmującą się planowaniem, realizacją projektów i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
 • W ramach studiów przewidziano nieobowiązkowy program stażowy, pozwalający na praktyczne ugruntowanie nabytych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.
 • Dla uczestników studiów przewidziano atrakcyjne rabaty na szkolenia przygotowujące do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o zajęcia warsztatowe przez doświadczonych kierowników projektów inwestycyjnych, B+R i szkoleniowych, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk Project Management (PMI, IPMA, PRINCE2) a także konsultantów zajmujących się zawodowo pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia planistyczne i zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.

Wymagane dokumenty – czyli jakie są wymagane kwalifikacje wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
 2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
  (umowa zawierana jest w dniu złożenia dokumentów; jej wzór jest dostępny do wglądu w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie);
 3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł;
 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, oryginał do wglądu;
  • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • dowód wpłaty wpisowego (nr rachunku bankowego: patrz niżej);
   w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf);
   w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
  • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym (lub marcu).
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Opłata za studia podyplomowe

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna5 rat w semestrze
przez 2 semestry
3.300 zł 1.650 zł 340 zł


Terminy wnoszenia opłat miesięcznych


semestr zimowy do 15 września do 15 października do 15 listopada do 15 grudnia do 15 stycznia
semestr letni do 15 lutego do 15 marca do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca

Rachunek bankowy GSW

Opłaty wpisowego i czesnego uiszczać można na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198.

Gdzie i jak się zapisać

Informacje kontaktowe wraz z godzinami pracy znajdziesz tu:
http://gsw.gda.pl/artykul/studiuj-w-siedzibie-gsw-w-gdansku#kontakt

Wybierz dział

Wybierz dział z poniższego menu.

Pobierz informator na studia w PDF

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem na studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.

Pobierz informator

Szybki kontakt

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.

Informacja GSW

Telefon
58 305 08 12
GG
2